Vaktermen van Medimark

Om wegwijs te worden in de vaktermen van de medische wereld en om u verder op weg te helpen naar het vinden van de juiste keuringen treft u hieronder de meest gebruikte en belangrijkste vaktermen.

Aanstellingskeuring
Arbo arts
Asbestkeuring
Beroepskeuringen
Bloedonderzoek
Bodemsaneringskeuring
Brandweer keuring
Client

Health check
Inspannings ECG
Keuring
Keuringsformulier
Keurmerk
Lichamelijk onderzoek
Medibus keuring

Medisch onderzoek
Medische keuring
Offshore keuring
Preventief medisch onderzoek
Rijbewijs keuring
Rust ECG
Urineonderzoek
Vaccinaties

Verzekeringskeuring
Zeevaartkeuring

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek dat wordt gedaan om de medische geschiktheid van de sollicitant voor het vervullen van een functie te onderzoeken. Aanstellingskeuringen mogen slechts worden verricht als de werkgever al van plan is om de sollicitant aan te nemen en vormen dus per definitie het sluitstuk van de aannameprocedure. Vragen over de gezondheid mogen derhalve niet in het sollicitatiegesprek gesteld worden.

Arbo arts

Een Arbo arts is een arts die werkzaam is bij de arbodienst c.q. in de arbodienstverlening werkt. De arbodienst zorgt ervoor dat werknemers onder goede omstandigheden werken en helpt werkgevers met het opstellen van een goed arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

Asbestkeuring

De asbestkeuring is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de asbest verwerkende industrie. Naast het keuren hebben onze artsen ruime ervaring met het diagnosticeren van mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen.
Lees hier meer over asbestkeuringen.

Beroepskeuringen

Beroepen met een verhoogd risicoprofiel, waarbij medewerkers veelvuldig (zwaardere) lichamelijke arbeid verrichten, is een regelmatige medische controle van levensbelang. Maar ook medewerkers die frequent gebruik maken van computers stellen speciale eisen aan de gezondheid.
Lees hier meer over onze beroepskeuringen.

Bloedonderzoek

Om een indruk te krijgen van de algemene gezondheid van een patiënt en om te controleren op een aantal specifieke aandoeningen waaronder bloedarmoede (anemie) en infecties. Bij een compleet bloedonderzoek worden in het bloedmonster gemiddelde grootte, vorm en aantal gemeten van de rode bloedcellen (erytrocyten) en de witte bloedcellen (leukocyten) en het aantal bloedplaatjes (trombocyten) wordt geteld. De gemeten waarden worden vergeleken met normaalwaarden. Dit bloedonderzoek gebeurt in een geautomatiseerde meetopstelling. Als er afwijkingen worden gevonden, zal het bloed verder worden onderzocht onder de microscoop.

Bodemsaneringskeuring

De bodemsaneringskeuring is arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werknemers werkzaam in het verrichten van of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering. De bodemsaneringskeuringen zijn gericht op een vroegtijdige diagnose van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid van de medewerker voor deze werkzaamheden.
Lees hier meer over onze bodemsaneringskeuringen.

Brandweer keuring

Voor brandweermedewerkers, zowel op beroeps- als vrijwillige basis, is het van groot belang fysiek en mentaal fit te zijn. Tijdens deze keuring wordt vast gesteld of u geschikt bent om deze zware functie onder (vaak) moeilijke omstandigheden uit te voeren.
Lees hier meer over onze brandweer keuring.

Cliënt

Bij Medimark staat de ‘mens’ centraal en wordt u in plaats van patiënt bij ons als clieënt gezien. Hierbij staat de ‘mens’ centraal en wordt als cliënt gezien.

Health Check

Een PMO of Health Check is geschikt voor iedereen die wil weten hoe het met zijn of haar gezondheid is gesteld. Het stelt u in de gelegenheid om tijdig iets aan uw gezondheid te doen of om meer zekerheid over uw gezondheid te krijgen. Het is bovendien een betrouwbare controle om tijdig een eventueel verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten op te sporen.
Lees hier meer over onze Health Check-up keuringen.

Inspannings ECG

Een inspannings-ecg, X-ECG, ook wel fietstest of looptest is een elektrocardiogram dat wordt vervaardigd terwijl de patiënt lichamelijke inspanning verricht, met het doel om stoornissen van het hart op te sporen die door de inspanning worden uitgelokt of verergerd. Meestal gaat het om ischemie (onvoldoende doorbloeding) maar soms om hartritmestoornissen.

Keuring

Bij Medimark kunt u terecht voor vele medische keuringen. Samen met een deskundige en ervaren arts wordt er afhankelijk van de keuring gekeken naar de verschillende factoren die uw leefstijl en gezondheid (kunnen) beïnvloeden. Aan de hand van een vragenlijst over uw leefstijl en de aanwezigheid van bepaalde aandoeningen die bij u of in uw familie voorkomen, kunnen bepaalde gezondheidsrisico’s worden opgespoord. Het tweede deel bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek.
Lees hier meer over onze keuringen.

Keuringsformulier

Hier vindt u alle keuringsformulieren van de verzekeringsmaatschappijen. U kunt het formulier downloaden door op de juiste naam te klikken. Deze kunt u thuis uitprinten en invullen. Zo bent u goed voorbereid voor uw keuring!

Keurmerk

Medimark is recentelijk weer ISO gecertificeerd hetgeen een hoge standaardnorm impliceert.
Bekijk hier het keurmerk van Medimark.

Lichamelijk onderzoek

Het tweede deel van een keuring bestaat vaak uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek waarin de volgende onderdelen worden behandeld:
Bloed- en urineonderzoek
Cholesterol- en glucosegehalte
Lever- en nierfunctie
Ogen-, gehoor- en longfunctietest plus een electrocardiografisch onderzoek
Onderzoek psychische klachten en stressbestendigheid
U kunt de keuring ook uitbreiden met een inspanningstest. Bij de inspanningstest gebruiken we een fietsergometer, zodat uw conditie optimaal in kaart wordt gebracht.
Lees hier meer over het lichamelijk onderzoek als onderdeel van de keuring.

Medibus keuring

De medibuskeuring is volgens de Wet Personenvervoer artikel 74 een wettelijk verplichte keuring voor chauffeurs die vallen onder de CAO besloten busvervoer en zelfstandige touringcarchauffeurs. Een chauffeur werkzaam binnen deze sectoren mag alleen een bus besturen wanneer hij of zij een geldig geneeskundige verklaring heeft. Deze verklaring wordt alleen afgeven door arts werkzaam bij een gecertificeerde arbodienst. De Nederlandse Wet verplicht elke chauffeur eens in de 5 jaar een keuring te laten onder gaan.
Lees hier meer over onze Medibus Keuringen.

Medisch onderzoek

Medisch onderzoek is de benaming voor elke medische test die wordt uitgevoerd om een medische diagnose te geven en/of om een ziekte op te sporen. Medisch onderzoek bestaat in vele gevallen uit een anamnese in combinatie met lichamelijk onderzoek. Bij een uitgebreid medisch onderzoek worden monsters van weefsela en lichaamsvocht genomen en naar een medisch laboratorium gestuurd voor analyse.

Medische keuring

Bij Medimark kunt u terecht voor vele medische keuringen. Samen met een deskundige en ervaren arts wordt er afhankelijk van de keuring gekeken naar de verschillende factoren die uw leefstijl en gezondheid (kunnen) beïnvloeden. Aan de hand van een vragenlijst over uw leefstijl en de aanwezigheid van bepaalde aandoeningen die bij u of in uw familie voorkomen, kunnen bepaalde gezondheidsrisico’s worden opgespoord. Het tweede deel bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek.
Lees hier meer over onze keuringen.

Offshore Keuring

Werk uitvoeren op een booreiland kan lichamelijk en mentaal een intensieve taak zijn voor uw medewerkers. Een mentale en fysieke conditie is dus van groot belang. Met de offshore keuring van Medimark worden mogelijke gezondheidsrisico’s tijdig gesignaleerd, waardoor vroegtijdige interventie mogelijk is.
Lees hier meer over onze Offshore Keuringen.

Preventief Medisch Onderzoek

Een PMO of Health Check is geschikt voor iedereen die wil weten hoe het met zijn of haar gezondheid is gesteld. Het stelt u in de gelegenheid om tijdig iets aan uw gezondheid te doen of om meer zekerheid over uw gezondheid te krijgen. Het is bovendien een betrouwbare controle om tijdig een eventueel verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten op te sporen.
Lees hier meer over onze PMO Keuringen

Rijbewijs Keuring

Chauffeurs die voor het eerst een rijbewijs C (vrachtwagens) of D (autobussen) aanvragen of het huidige rijbewijs willen verlengen, moeten een medische keuring ondergaan. Ook automobilisten van 70 jaar en ouder dienen bij het verlengen van hun rijbewijs een medische keuringen te ondergaan.
Lees hier meer over onze Rijbewijs Keuringen.

Rust ECG

Wat is een rust ECG?
Het Rust ECG ofwel het rustelektrocardiogram brengt de elektrische activiteit van het hart in kaart terwijl het lichaam in rust verkeerd. Het rust ECG geeft onder andere informatie over het hartritme, een eventuele beschadiging van het hart of een mogelijke verdikking van de hartspier.

Urineonderzoek

Aan de hand van een urineonderzoek is het mogelijk op eenvoudige wijze te screenen op een aantal aandoeningen. Eenvoudig oriënterend urineonderzoek wordt met teststrips door de artsen van Medimark verricht. Indien verder onderzoek nodig is wordt een beroep gedaan op onze partners: klinisch chemisch laboratorium en/of microbiologisch laboratorium.

Vaccinaties

Vaccinaties zijn entstoffen die bij het vaccineren in het lichaam gebracht worden. Het vaccin ofwel de entstof bestaat uit een sterk verzwakte of dode ziektekiem (microben, virussen of bacteriën) of delen ervan. Het immuunsysteem maakt naar aanleiding van het vaccin antistoffen aan. Deze antistoffen blijven in het lichaam aanwezig. Wanneer levende ziektekiemen het lichaam binnendringen, herkent het immuunsysteem die vlugger. De antistoffen die het lichaam al bezit door de vaccinatie, kunnen de indringer onmiddellijk neutraliseren. Ook worden er veel sneller nieuwe antistoffen aangemaakt.

Verzekeringskeuring

Voor het afsluiten van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verlangt de verzekeraar, afhankelijke van de gehanteerde keuringsgrens, een medische keuring. Medimark voert voor alle verzekeringsmaatschappijen de verzekeringskeuringen uit. Zowel acceptatie- als arbeidsongeschiktheidskeuringen. Wij kunnen de volledige keuring afhandelen, inclusief bloed- en urineonderzoeken ook het maken van een ECG is mogelijk.
Lees hier meer over onze verzekeringskeuringen.

Zeevaartkeuring

Werk uitvoeren op een schip kan lichamelijk en mentaal een intensieve taak zijn voor uw medewerkers. Een mentale en fysieke conditie is dus van groot belang. Met de zeevaartkeuringen van Medimark worden mogelijke gezondheidsrisico’s tijdig gesignaleerd, waardoor vroegtijdige interventie mogelijk is.
Lees hier meer over onze zeevaartkeuringen.

WhatsApp Chat with us on WhatsApp (+316 11 11 92 95)